ஹெட்டர்

இன்று புது தலைப்பு படம் போட்டுள்ளேன். உங்களது கருத்தை தெரிவிக்கலாம்.

இன்று வரும் போது பல பைக்குகளை நோக்கினேன். எல்லாம் பல்சர் மற்றும் யூனிகான் வகைகள். அந்த வண்டிகளை பார்த்து இருப்பவர்களுக்கு அவைகளின் பெரிய உருவம் தெரியும். ஆனால் அதில் அமர்ந்து செல்பவர்களோ மிகவும் சிரியவர்களாக உள்ளனர். சில நேரங்களில் அவர்கள் பறந்து சென்று விடுவார்களோ என்னும் அளவுக்கு உள்ளார்கள்.

திடீரென்று பைக்கை நிறுத்தி கால் ஊன வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு கால் தரையில் எட்டுமா என்பது கூட சந்தேகம் தான்.

ஆனால் அவர்கள் ஓட்டும் வேகமோ யப்பா..........................

Comments

Most Viewed

Ingrid Bergman

9 1/2 Weeks

Match Point